Garantie

Voets Bikes BV garandeert de oorspronkelijke eigenaar van elk van haar Voets-fietsen, dat wanneer deze rechtstreeks bij Voets Bikes BV of een geautoriseerde detailhandelaar is gekocht het product compleet is en dat de functionele onderdelen vrij zijn van defecten gedurende de perioden en onder de voorwaarden. zoals aangegeven hieronder.

Garantie:

Een twaalf (12) maanden of 500 levenscycli, afhankelijk van wat zich het eerst voordoet. Voor de batterij geldt dit vanaf de datum van aankoop door de oorspronkelijke eigenaar. Zoals elke oplaadbare batterij, zal uw oplaadbare Voets-batterijpakket in de loop van de tijd in capaciteit afnemen omdat het wordt onderworpen aan oplaad- en ontlaadcycli. Voets garandeert dat uw accu een capaciteit van 70% of meer behoudt gedurende ten minste 500 oplaadcycli of één jaar, afhankelijk van wat zich het eerst voordoet. De garantie op de accu omvat geen schade als gevolg van stroompieken, gebruik van een onjuiste oplader, waterschade, onjuist onderhoud of dergelijk ander misbruik of normale slijtage.

Een twaalf (12) maanden, vanaf de datum van levering aan de oorspronkelijke eigenaar voor alle andere onderdelen, met uitzondering van slijtage aan banden, binnenbanden, velgen, spaken, remblokken, kabels, ketting, wielen, handvatten en zadel en exclusief schade door stroompieken, waterschade, onjuist onderhoud of ander misbruik of normale slijtage.

Garantievoorwaarden:

De garantie wordt alleen aan de oorspronkelijke eigenaar verstrekt en is niet overdraagbaar. Het is alleen van kracht met een geldig aankoopbewijs bestaande uit het originele aankoopdocument of ontvangstbewijs met daarop de aankoopdatum, het serienummer, de naam van de dealer (indien van toepassing) en de aanduiding van het model. Voets behoudt zich het recht voor om de dekking van deze garantie te weigeren als de bijbehorende documentatie van de Voets-componenten niet nauwkeurig of volledig is.

De garantie wordt van kracht vanaf de oorspronkelijke aankoopdatum en vervalt aan het einde van de toepasselijke garantieperiode.

Deze garantie is ongeldig als de onderhoudsinstructies in de gebruikershandleiding (of deze nu bij de verkoop is geleverd of op de Voets-website staat) en eventuele wijzigingen daarop niet worden opgevolgd.

Deze garantie is niet van toepassing op verhuur of commercieel gebruik van het product.

Deze garantie dekt uitsluitend systemen en componenten die door Voets worden geleverd.

Het gebruik van reserveonderdelen uit onbekende bronnen, bijvoorbeeld vervangende onderdelen van derden, is ten strengste verboden.

Foto en / of video zijn vereist voor garantie-inspectie door een Voets Customer Care-agent.

Als je een fiets hebt gekocht en hebt laten verzenden naar een ander land of naar afgelegen eilandgebieden (bijvoorbeeld: DOM-TOM, Nederlandse Antillen), worden onderdelen alleen verzonden naar het land en het Europese vasteland waar de fiets oorspronkelijk is verzonden.

Deze garantie dekt alleen defecte materialen en fabricagefouten. In het geval van een garantieclaim, verbindt Voets zich ertoe om naar goeddunken van Voets defecte systeemcomponenten te repareren en / of dergelijke componenten te vervangen.

Bij het vaststellen van een defect aan een Voets-fiets, moet de eigenaar contact opnemen met het bedrijf of een plaatselijke erkende Voets-dealer om het garantieproces te starten. Elk onderdeel dat onder deze garantie moet worden gerepareerd, moet voor eigen rekening en risico naar de dealer worden vervoerd en na voltooiing van een dergelijke reparatie bij de dealer worden opgehaald. Vooraf uitgevoerde reparatiekosten door niet door Voets geautoriseerde personen worden niet vergoed. In dat geval vervalt elke aanspraak op garantie en vervalt de eventuele resterende garantieperiode. Reparatiewerkzaamheden en / of vervanging van onderdelen tijdens de garantieperiode leiden niet tot verlenging en / of nieuwe start van de garantieperiode. Reparatiewerkzaamheden en directe vervanging tijdens de garantieperiode kunnen worden uitgevoerd met functioneel gelijkwaardige vervangende onderdelen. Deze garantie sluit alle claims met betrekking tot de vergoeding van materiële schade, stilstandtijden, reiskosten, gederfde winst of andere claims uit. De maximale aansprakelijkheid van Voets in verband met deze garantie is beperkt tot de aankoopprijs van het product.

Uitsluitingen – Artikelen die niet onder de garantie vallen

Externe invloeden, voornamelijk vallende stenen, botsingen, ongevallen en andere externe gebeurtenissen met een direct extern effect als gevolg van mechanische krachten.

Opzettelijke en / of kwaadaardige handelingen, diefstal en beroving, evenals natuurrampen en / of onheil. Onjuist gebruik, bijv. Het product werd blootgesteld aan vloeistoffen, chemicaliën van welk type dan ook en / of extreme temperaturen, nattigheid en vochtigheid en / of als de batterij schade oploopt als gevolg van het niet naleven van de speciale instructies in het hoofdstuk ‘Hanteren en opladen van de batterij. “Onjuist gebruik omvat het gebruik van het product voor stunts, sprongen en / of rijden met meer dan één persoon.

De batterij te veel opladen of de onderhoudsinstructies voor de batterij niet naleven (of deze nu bij de verkoop zijn geleverd of op de Voets-website staan), en eventuele wijzigingen daarvan.

Bij test-, onderhouds-, reparatie- en vervangingswerkzaamheden door normaal gebruik.

Als het model-, serie- of productnummer op het Voets-product is gewijzigd, verwijderd, vervaagd of verwijderd. Het zegel en / of de sticker met het serienummer op de batterijbehuizing is verbroken of duidelijk gemanipuleerd.

In het geval van gebruik van de batterij in systemen die niet zijn goedgekeurd voor dergelijk gebruik met dit specifieke product.

In het geval van de werking van het Voets-systeem met andere batterijen dan de batterijen die zijn ontworpen voor het Voets-systeem (raadpleeg de gebruikershandleiding).

Als een of meer Voets-onderdelen zijn geopend, gewijzigd of opnieuw geverfd.

Als Voets concludeert dat er sprake is van wijziging van of geknoei met firmware. Of gebruik is gemaakt van ieder vorm van handgas,gashendel, draaigas. Vervalt alle aansprakelijkheid/garantie t.o.v. Voets bikes.

Als het product wordt verkocht, geschonken of verhuurd.

ARBEIDSKOSTEN VAN REPARATIES: Onder de garantie zullen we alleen defecte componenten en onderdelen repareren of vervangen. Deze garantie dekt niet de vereiste arbeidskosten voor reparaties door niet-geautoriseerde partijen en Voets behoudt zich het recht voor om de arbeidskosten naar eigen goeddunken in te houden.

DISCLAIMER: DEZE BEPERKTE GARANTIE BEPAALT DE VOLLEDIGE OMVANG VAN DE VERANTWOORDELIJKHEDEN VAN VOETS, EN DE EXCLUSIEVE RECHTSMIDDEL MET BETREKKING TOT DE PRODUCTEN. ALLE IMPLICIETE GARANTIES, INCLUSIEF ZONDER BEPERKING, IMPLICIETE GARANTIES VAN VERKOOPBAARHEID EN GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL, ZIJN BEPERKT TOT DE DUUR VAN DEZE BEPERKTE GARANTIE. Voets IS IN GEEN GEVAL AANSPRAKELIJK VOOR SCHADE BOVEN DE AANKOOPPRIJS VAN HET PRODUCT. VOETS GEEFT GEEN GARANTIES OF VERKLARINGEN, EXPLICIET OF IMPLICIET, WETTELIJK OF ANDERSZINS, MET BETREKKING TOT DE KWALITEIT, MOGELIJKHEDEN, WERKING, PRESTATIES OF GESCHIKTHEID VAN SOFTWARE OF APPARATUUR VAN DERDEN DIE WORDEN GEBRUIKT IN SAMENHANG MET EEN APPARATUUR BIJ HET PRODUCT, OF DERGELIJKE SOFTWARE OF APPARATUUR VAN DERDEN IS INBEGREPEN BIJ HET PRODUCT DAT DOOR Voets OF ANDERSZINS WORDT VERKOCHT. VOETS IS NIET VERANTWOORDELIJK VOOR DIRECTE, GEVOLGSCHADE OF INCIDENTELE SCHADE, MET INBEGRIP VAN, ZONDER BEPERKING, SCHADE VOOR PERSOONLIJK LETSEL, EIGENDOMSCHADE OF ECONOMISCH VERLIES OP BASIS VAN CONTRACT, NALATIGHEID, OF PRODUCT AANSPRAKELIJKHEID VAN DIT ALLE BEPERKINGEN. DEZE GARANTIE GEEFT U SPECIFIEKE WETTELIJKE RECHTEN EN DIE RECHTEN KUNNEN VAN PLAATS TOT PLAATS VERSCHILLEN. DEZE GARANTIE HEEFT GEEN INVLOED OP UW WETTELIJKE RECHTEN. DE GARANTIE DEKT GEEN NORMALE SLIJTAGE EN SCHEUR, SCHADE BIJ VERZENDING, ONGEAUTORISEERDE WIJZIGINGEN, MODIFICATIES, ONGEWENSTE SCHADE EN SCHADE DOOR VERKEERD GEBRUIK OF NALATEN.

Geen enkele agent, werknemer, dealer, vertegenwoordiger of wederverkoper is bevoegd om deze beperkte garantie te wijzigen of uit te breiden of om namens VOETS bindende verklaringen of claims te maken, hetzij in advertenties, presentaties of anderszins, met betrekking tot de producten of deze beperkte garantie

Scroll to top