Algemene voorwaarden

1. Koper is verplicht de geleverde zaken op het moment van aflevering, maar in ieder geval binnen 10 dagen na ontvangst van de afgeleverde zaken te inspecteren, dan wel te laten uitpakken of gebruiken voor zover nodig om te beoordelen of zij het Product zal houden. . Daarnaast dient Koper te onderzoeken of kwaliteit en kwantiteit van de geleverde zaken beantwoorden aan de Overeenkomst en of de Producten voldoen aan de eisen die in de normale bedrijfsuitoefening worden gesteld.

2. De Koper is verplicht onderzoek te doen naar en informatie in te winnen over het gebruik van het Product en, in het geval van persoonlijk gebruik, het Product te testen conform de gebruiksaanwijzing. Voets aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor onjuist gebruik van het Product door Koper.

3. Eventuele zichtbare gebreken of tekorten behoren na levering schriftelijk aan Voets te worden gemeld via info@voetsbikes.nl . Koper heeft hiervoor een termijn van 10 dagen na levering. Onzichtbare gebreken of tekorten behoren binnen 10 dagen na ontdekking doch uiterlijk binnen 6 maanden na levering te worden gemeld. In geval van schade aan het Product door ondeskundige omgang door Koper, is Koper aansprakelijk voor eventuele waardevermindering van het Product.

4. Indien conform het vorige lid tijdig wordt gereclameerd, blijft de koper gehouden tot betaling van de gekochte zaken. Indien Koper gebrekkige zaken wenst te retourneren, geschiedt zulks uitsluitend met voorafgaande schriftelijke toestemming van Voets op de door Voets aangegeven wijze.

5. Indien de Koper gebruik maakt van het herroepingsrecht, zal hij het Product en alle toebehoren, voor zover redelijkerwijs mogelijk, in de originele staat en verpakking aan Voets retourneren, conform de retourinstructies van Voets. De directe kosten voor retourzending zijn voor rekening en risico van de Koper.

6. Voets heeft het recht om een onderzoek in te stellen naar de authenticiteit en staat van de geretourneerde Producten voordat restitutie plaatsvindt.

7. Terugbetalingen aan de Koper worden zo spoedig mogelijk verwerkt, maar de betaling kan tot 30 dagen na ontvangst van de retourzending duren. De terugbetaling vindt plaats op het eerder opgegeven rekeningnummer.

8. Indien de koper gebruik maakt van haar klachtrecht, heeft zij niet het recht om haar betalingsverplichting op te schorten of te verrekenen met openstaande facturen.

Bij gebreke van een volledige levering, en / of indien één of meerdere producten ontbreken, en dit is toe te schrijven aan Voets, zal Voets op verzoek van de Koper het (de) ontbrekende product (en) opsturen of de resterende bestelling annuleren. De ontvangstbevestiging van de producten is leidend. Eventuele schade die Koper lijdt als gevolg van de afwijkende leveringsomvang kan niet op Voets worden verhaald.

Artikel 9 – Uitvoering van werkzaamheden

1. Voets streeft ernaar de Overeenkomst uit te voeren met de grootst mogelijke zorgvuldigheid die van een goed Opdrachtnemer mag worden verwacht. Alle Werkzaamheden worden verricht op basis van een inspanningsverbintenis, tenzij een gedetailleerd omschreven resultaat uitdrukkelijk en schriftelijk is overeengekomen. Voets garandeert in geen geval dat het uitgevoerde Werk en / of de geleverde zaken geschikt zijn voor het door Koper beoogde doel.

2. Voets is bij de uitvoering van de Werkzaamheden niet verplicht aanwijzingen van Afnemer op te volgen indien hierdoor de inhoud of omvang van de Werkzaamheden veranderen. Indien de aanwijzing voor Voets meerwerk oplevert, is Afnemer verplicht de (aanvullende) kosten dienovereenkomstig te vergoeden. Alle instructies, aanwijzingen, adviezen en meer worden geacht onder uitdrukkelijke instemming van Koper te zijn gegeven indien deze zijn gegeven door medewerkers, ondergeschikten en / of door Koper ingeschakelde derden. Schade als gevolg van het ongeautoriseerd geven van deze instructies of instructies gegeven buiten het kader van de overeenkomst e.d. is geheel voor rekening en risico van de Koper.

3. Voets is gerechtigd naar eigen inzicht derden in te schakelen bij de uitvoering van de Werkzaamheden.

4. Indien de Werkzaamheden op verzoek van Afnemer worden opgeschort, is Afnemer op eerste verzoek van Voets de direct opeisbare vergoeding voor reeds verrichte Werkzaamheden en de op dat moment reeds gemaakte kosten verschuldigd. Daarnaast is Voets gerechtigd alle kosten die voortvloeien uit de opschorting (inclusief gereserveerde uren) bij Koper in rekening te brengen.

5. Indien de nakoming van de overeenkomst na de opschortingsperiode niet kan worden hervat, is Voets gerechtigd de overeenkomst met onmiddellijke ingang zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden door middel van een schriftelijke verklaring aan de koper. Bij hervatting van de nakoming van de Overeenkomst is Koper gehouden alle kosten voor Voets voortvloeiende uit deze hervatting volledig te betalen.

Artikel 10 – Meer- en minderwerk en wijzigingen

1. Indien tijdens de uitvoering van de Werkzaamheden blijkt dat de Overeenkomst dient te worden gewijzigd en / of aangevuld, of (op verzoek van Afnemer) nadere Werkzaamheden nodig zijn om het door Afnemer gewenste resultaat te bereiken, is Afnemer verplicht tot dit meerwerk vergoeden conform het overeengekomen (uur) tarief en bijkomende materiaalkosten. Voets is niet verplicht aan dit verzoek te voldoen en kan van Koper verlangen dat hiervoor een aanvullende Overeenkomst wordt gesloten.

2. Indien voor het Werk een vaste prijs is afgesproken, zal Voets de Koper informeren over de meerkosten of financiële consequenties van het meerwerk.

3. Indien en voor zover voor de uitvoering van bepaalde Werkzaamheden een vaste prijs is overeengekomen en de uitvoering van die Werkzaamheden leidt tot meerwerk waarvan redelijkerwijs niet kan worden verwacht dat deze in de vaste prijs kunnen worden begrepen, dan wel dient de prijs te worden verhoogd met een als gevolg van de voor de prijsstelling relevante door Koper verstrekte onjuiste informatie (tenzij Voets de onjuistheid van de informatie had moeten ontdekken voordat de prijs werd vastgesteld), is Voets gerechtigd deze kosten na overleg met Koper bij Koper in rekening te brengen. .

4. Bij verborgen gebreken, althans onvoorziene omstandigheden, is Voets gerechtigd meerkosten in rekening te brengen indien deze omstandigheden tot meerwerk leiden.

5. Prijswijzigingen als gevolg van wijzigingen in de Overeenkomst of als gevolg van wet- en regelgeving dienen door Koper te worden vergoed.

Artikel 11 – Reparatie en onderhoud

1. Indien schriftelijk overeengekomen, zal Voets onderhoud en / of reparaties uitvoeren. De omvang van de onderhoudsverplichting strekt zich uit tot hetgeen partijen uitdrukkelijk zijn overeengekomen. Voets zal de Koper informeren over alle omstandigheden die van invloed kunnen zijn op (de beschikbaarheid) van onderhoud en / of reparatie.

2. Afnemer is verplicht eventuele gebreken, fouten of andere gebreken schriftelijk aan Voets te melden, waarna Voets de gebreken zo spoedig mogelijk en naar beste kunnen verhelpen en / of verbeteringen zal aanbrengen volgens haar gebruikelijke procedures. .

3. Afnemer is verplicht op eerste verzoek medewerking te verlenen aan Voets.

Artikel 12 – Afronding van de werkzaamheden

1. Indien de aanvang, voortgang of voltooiing of oplevering van het Werk wordt vertraagd doordat bijvoorbeeld Koper niet of niet tijdig alle gevraagde informatie heeft verstrekt of niet voldoende meewerkt of indien enige voorschot niet door Voets tijdig of door andere omstandigheden, die voor rekening en risico van Koper komen, door Voets is ontvangen, heeft Voets recht op een redelijke verlenging van de oplevering c.q. leveringstermijn. Alle overeengekomen oplevering of leveringstermijnen zijn nimmer fatale termijnen.

2. Alle schade en extra kosten als gevolg van vertraging door een oorzaak genoemd in lid 1 zijn voor rekening en risico van Koper en kunnen door Voets aan Koper in rekening worden gebracht.

3. Voets streeft ernaar de Werkzaamheden binnen de overeengekomen termijn uit te voeren, voor zover dit redelijkerwijs verwacht mag worden.

4. Bij vermelding van werkdagen worden daarmee alle (werkbare) kalenderdagen bedoeld met uitzondering van erkende nationale feestdagen en weekenden.

5. Na voltooiing geschiedt het werk voor risico van de koper. Zij is dus alsnog de prijs verschuldigd, ongeacht de vernietiging of verslechtering van het Werk door een oorzaak die niet aan Voets kan worden toegerekend.

6. Voets is niet aansprakelijk voor gebreken die Koper bij aflevering redelijkerwijs had moeten ontdekken, behoudens opzet of bewuste roekeloosheid van Voets.

Artikel 13 – Prijzen

1. Gedurende de geldigheidsduur van het aanbod worden de prijzen van de aangeboden producten niet verhoogd, tenzij er sprake is van veranderingen in omzetbelastingtarieven.

2. De in het aanbod vermelde prijzen zijn inclusief omzetbelasting, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.

3. De prijzen zoals vermeld in de Aanbieding zijn gebaseerd op de kostenfactoren die gelden op het moment van het sluiten van de Overeenkomst, zoals: in- en uitvoerrechten, vracht- en loskosten, verzekering en eventuele heffingen en belastingen.

4. Prijzen en kortingen uit andere regio’s buiten Europa zijn niet geldig op www.voetsbikes.nl.

5. In het geval van Producten of grondstoffen die aan prijsschommelingen op de financiële markt gebonden zijn en waarop Voets geen invloed heeft, kan Voets deze Producten met variabele prijzen aanbieden. In het aanbod wordt vermeld dat de prijzen richtprijzen zijn en kunnen fluctueren.

6. Afnemer kan aan een eerder afgegeven begroting geen rechten of verwachtingen ontlenen, tenzij partijen uitdrukkelijk anders zijn overeengekomen. Indien de opgegeven prijs een richtprijs is, kan deze richtprijs tijdens de uitvoering van de Overeenkomst worden aangepast, tenzij Voets Koper zo spoedig mogelijk heeft gewaarschuwd voor de kans op een verdere overschrijding en Koper in de gelegenheid heeft gesteld de Werk. Voets werkt, binnen de grenzen van de redelijkheid, mee aan de beperking of vereenvoudiging. Dit geldt ook indien de prijs afhankelijk is van de geschatte tijd voor de uitvoering van Werkzaamheden.

7. Indien zich voor Voets (kost) prijsverhogende omstandigheden voordoen tussen de datum van totstandkoming van de Overeenkomst (of offerte) en het nakomen daarvan als gevolg van wet- en regelgeving, prijswijzigingen van door Voets ingeschakelde derden of leveranciers of wijzigingen in de prijzen van de benodigde halffabrikaten, materialen, onderdelen of valutaschommelingen, in- en uitvoerrechten (zowel in binnen- als buitenland), verzend- en / of bezorgkosten, lonen, werkgeverskosten en / of (sociale) premies, etc. ., Is Voets gerechtigd de overeengekomen prijs of schadevergoeding dienovereenkomstig te verhogen en bij Afnemer in rekening te brengen.

8. Indien tussen partijen een geschil ontstaat over het aantal gewerkte uren en / of de in rekening gebrachte uren, is de urenregistratie van Voets bindend, tenzij Koper met overtuigend tegenbewijs anders kan aantonen.

9. Indien en voor zover bij de uitvoering van de Overeenkomst extra kosten worden gemaakt en / of er sprake is van een verhoogd risico (naar het oordeel van Voets), is Koper hiervoor een toeslag verschuldigd.

Artikel 14 – Betalings- en incassobeleid

1. Betaling dient bij voorkeur te geschieden in de valuta waarin de factuur is opgemaakt volgens de aangegeven methode.

2. Afnemer kan aan een eerder afgegeven begroting geen rechten of verwachtingen ontlenen, tenzij partijen uitdrukkelijk anders zijn overeengekomen.

3. Afnemer dient een afkoopsom te voldoen op het rekeningnummer en de gegevens van Voets die haar ter beschikking zijn gesteld. Partijen kunnen slechts na uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van Voets een andere betalingstermijn overeenkomen.

4. Indien een periodieke betalingsverplichting van Afnemer is overeengekomen, is Voets gerechtigd de geldende prijzen en tarieven schriftelijk aan te passen met inachtneming van een termijn van 3 maanden.

5. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van Koper worden de vorderingen van Voets op Koper onmiddellijk opeisbaar.

6. Voets heeft het recht om door Afnemer gedane betalingen eerst te verrekenen in de kosten, vervolgens in de opgelopen rente en tenslotte op de hoofdsom en de lopende rente die op Afnemer verschuldigd is. Voets mag, zonder daardoor in verzuim te zijn, een aanbod tot betaling weigeren, indien Koper een andere volgorde van toewijzing specificeert. Voets kan volledige betaling van de hoofdsom weigeren, indien deze betaling exclusief de opgelopen rente, de lopende rente en de kosten is.

7. De koper ontvangt eerst een schriftelijke aanmaning met een termijn van 14 dagen na de datum van de aanmaning om alsnog aan de betalingsverplichting te voldoen, met vermelding van de buitengerechtelijke kosten indien de consument de verplichtingen niet binnen die termijn nakomt, voordat ze raakt in gebreke.

8. Vanaf de datum dat Koper in verzuim is, zal Voets zonder nadere ingebrekestelling de wettelijke (handels) rente vorderen vanaf de eerste dag van verzuim tot en met de volledige betaling en vergoeding van de buitengerechtelijke kosten conform artikel 6: 96 BW te berekenen volgens de schaal uit het besluit vergoeding buitengerechtelijke incassokosten van 1 juli 2012.

9. Indien Voets meer of hogere kosten heeft gemaakt dan redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen deze voor vergoeding in aanmerking. De gemaakte gerechtelijke en executiekosten komen eveneens voor rekening van Koper.

Artikel 15 – Eigendomsvoorbehoud

1. Alle door Voets geleverde zaken blijven eigendom van Voets totdat Koper aan alle navolgende verplichtingen uit alle met Voets gesloten Overeenkomsten heeft voldaan.

2. Koper is niet bevoegd de onder eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden of anderszins te bezwaren indien de eigendom nog niet volledig is overgedragen.

3. Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken dan wel een pandrecht daarop willen vestigen of doen gelden, is de koper verplicht Voets zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden daarvan op de hoogte te stellen.

4. Voor het geval Voets de in dit artikel genoemde eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft Koper Voets of door Voets aan te wijzen derden nu onvoorwaardelijke en onherroepelijke toestemming en machtiging om alle plaatsen te betreden waar Voets ‘s eigendommen kunnen worden aangetroffen en om deze items te herstellen.

5. Voets heeft het recht het door Koper gekochte Product (en) onder zich te houden indien Koper ondanks Voets’s verplichting tot overdracht of afgifte nog niet (volledig) aan de betalingsverplichtingen heeft voldaan. Nadat Koper aan de verplichtingen heeft voldaan, zal Voets zich inspannen om de gekochte Producten zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 20 werkdagen, bij Koper af te leveren.

6. Kosten en andere (gevolg) schade ten gevolge van het behouden van de gekochte Producten zijn voor rekening en risico van Koper en zullen op eerste verzoek van Voets door Koper worden vergoed.

Artikel 16 – Garantie

1. Voets garandeert dat de Producten voldoen aan de Overeenkomst, de specificaties, bruikbaarheid en / of betrouwbaarheid zoals vermeld in de Aanbieding en de wettelijke regels / voorschriften ten tijde van het tot stand komen van de Overeenkomst. Dit geldt ook indien de te leveren zaken bestemd zijn voor gebruik in het buitenland en de Koper Voets bij het aangaan van de Overeenkomst uitdrukkelijk schriftelijk van dit gebruik in kennis heeft gesteld.

1. Iedere garantie wordt uitdrukkelijk schriftelijk overeengekomen. Productgaranties gaan nimmer verder dan hetgeen door de fabrikant wordt verstrekt of uitdrukkelijk is overeengekomen. In geval van tegenstrijdigheid prevaleert de garantie zoals verstrekt door de fabrikant. Voets is alleen verantwoordelijk voor het ter beschikking stellen van de eigenschappen van het product waarvan de Koper redelijkerwijs mag verwachten dat deze aanwezig zijn.

3. Voets voert de Werkzaamheden uit in overeenstemming met de in de branche geldende normen. Indien enige garantie wordt gegeven, is deze beperkt tot hetgeen uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen en slechts voor zover de garantie van de leveranciers is ontvangen. Gedurende de garantieperiode staat Voets in voor de deugdelijke en gebruikelijke kwaliteit van de opgeleverde of geleverde zaken.

4. Koper kan slechts een beroep doen op de door Voets verstrekte garantie indien Koper volledig aan haar betalingsverplichtingen heeft voldaan.

5. Indien Koper terecht een beroep doet op een overeengekomen garantie, is Voets verplicht tot kosteloze reparatie of vervanging van het opgeleverde of geleverde zaak. Indien er ook nog meer schade is, worden de toepasselijke aansprakelijkheidsbepalingen uit deze algemene voorwaarden gevolgd.

6. De garantie vervalt

(i) indien de garantieperiode is verstreken of de garantieverplichting vervalt;

(ii) na onderhouds- of reparatiewerkzaamheden als gevolg van normaal gebruik;

(iii) indien de Koper jegens Voets in verzuim is;

(iv) indien de Koper reparatie- of onderhoudswerkzaamheden zelf heeft verricht of heeft laten uitvoeren door derden;

(v) als er sprake is van blootstelling aan abnormale omstandigheden;

(vi) in het geval van externe invloeden zoals vallende stenen, aanvaringen;

(vii) als het gebruik in strijd is met de gebruiksinstructies, inclusief het niet naleven van instructies voor batterijonderhoud of het gebruik van andere dan de meegeleverde batterijen;

(viii) als er sprake is van bovengemiddelde slijtage, althans als gevolg van uitzonderlijk gebruik;

(ix) als er sprake is van slijtage of verwijdering van het model-, serie- of productnummer van het product;

(x) als het Product wordt doorverkocht, geschonken of verhuurd.

Artikel 17 – Opschorting en ontbinding

1. Voets is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden indien de koper de (betalings) verplichtingen uit de overeenkomst niet of niet volledig nakomt.

2. Daarnaast is Voets bevoegd de tussen haar en Koper bestaande Overeenkomst, voor zover deze nog niet is nagekomen, zonder rechterlijke tussenkomst te beëindigen indien Koper niet, niet behoorlijk of niet tijdig nakomt. met haar verplichtingen die voortvloeien uit enige met Voets gesloten Overeenkomst.

3. Voets is voorts bevoegd de Overeenkomst te (doen) ontbinden indien zich omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat nakoming van de verplichtingen onmogelijk wordt of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet meer kan worden gevergd, of indien andere omstandigheden van zodanige aard zijn dat ongewijzigd onderhoud van de Overeenkomst redelijkerwijs niet meer kan worden gevergd.

4. Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van Voets op de koper onmiddellijk opeisbaar. Wanneer Voets de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en overeenkomst.

5. Voets behoudt zich steeds het recht voor om schadevergoeding te vorderen.

Artikel 18 – Beperking van aansprakelijkheid

1. Indien de nakoming van de Overeenkomst door Voets leidt tot aansprakelijkheid van Voets jegens Koper of derden, dan is die aansprakelijkheid beperkt tot de kosten die Voets in verband met de Overeenkomst in rekening brengt, tenzij de schade het gevolg is van opzet of grove schuld. De aansprakelijkheid van Voets is in ieder geval beperkt tot het maximale bedrag van de door de verzekeraar uitgekeerde schadevergoeding per gebeurtenis per jaar.

2. Voets is niet aansprakelijk voor gevolgschade, indirecte schade, geleden gederfde winst en / of verlies of gemiste besparingen en schade als gevolg van het gebruik van de geleverde Producten is uitgesloten. Voor Consumenten geldt een beperking conform hetgeen is toegestaan op grond van artikel 7:24 lid 2 BW.

3. Voets is niet aansprakelijk en / of verplicht tot herstel van schade veroorzaakt door het gebruik van het Product. Voets geeft strikte onderhouds- en gebruiksinstructies die door Koper dienen te worden opgevolgd. Alle schade aan Producten als gevolg van gebruik is uitdrukkelijk uitgesloten van aansprakelijkheid (inclusief gebruikssporen, gebruiksschade, valschade, licht- en waterschade, diefstal, vermissing etc.).

4. Voets is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is of kan zijn van enig handelen of nalaten als gevolg van (onvolledige en / of onjuiste) informatie op de website (s) of gelinkte websites.

5. Voets is niet verantwoordelijk voor fouten en / of onregelmatigheden in de functionaliteit van de website en is niet aansprakelijk voor storingen of het om welke reden dan ook niet beschikbaar zijn van de website.

6. Voets staat niet in voor de juiste en volledige overbrenging van de inhoud van door / namens Voets verzonden e-mail, noch voor tijdige ontvangst daarvan.

7. Alle aanspraken van Afnemer wegens tekortkoming aan de zijde van Voets vervallen indien deze niet binnen één jaar nadat Afnemer bekend was of redelijkerwijs bekend had kunnen zijn met de feiten waarvan zij op de hoogte was of redelijkerwijs bekend had kunnen zijn, schriftelijk en gemotiveerd aan Voets zijn gemeld. baseert haar beweringen. Alle aanspraken van Koper vervallen in ieder geval één jaar na het einde van de Overeenkomst.

Artikel 19 – Beperking van aansprakelijkheid met betrekking tot het werk

1. Indien het Werk na oplevering gebreken vertoont waarvoor Voets (aantoonbaar) aansprakelijk is, dient Voets in de gelegenheid te worden gesteld de gebreken binnen een redelijke termijn te verhelpen, onverminderd aansprakelijkheid voor schade als gevolg van de gebrekkige oplevering, tenzij de kosten van herstel staan niet in verhouding tot het belang van koper bij herstel in plaats van schadevergoeding. Voets is niet aansprakelijk voor gevolgschade in welke vorm dan ook, daaronder begrepen bedrijfsschade, gederfde winst en / of geleden verlies, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie. De aansprakelijkheid van Voets is in ieder geval beperkt tot het maximale schadebedrag dat de verzekeraar per aanspraak per jaar uitkeert.

2. Koper is aansprakelijk voor schade aan het Werk als gevolg van door of namens Koper verrichte werkzaamheden of leveringen door derden. Schade als gevolg van het gebruik van door de koper voorgeschreven materialen en / of uitvoering van een van de koper afkomstig ontwerp komt eveneens geheel voor rekening en risico van de koper.

3. Voets is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is of kan zijn van enig handelen of nalaten als gevolg van (onvolledige en / of onjuiste) informatie op de website of gelinkte websites.

4. Voets staat niet in voor de juiste en volledige overbrenging van de inhoud van door of namens Voets verzonden e-mail en / of social media kanalen van Voets, noch voor de tijdige ontvangst daarvan.

5. Alle aanspraken van Afnemer wegens tekortkoming aan de zijde van Voets vervallen indien deze niet binnen één jaar nadat Afnemer bekend was of redelijkerwijs bekend had kunnen zijn met de feiten waarvan zij op de hoogte was of redelijkerwijs bekend had kunnen zijn, schriftelijk en gemotiveerd aan Voets zijn gemeld. baseert haar beweringen. De aansprakelijkheid van Voets vervalt door verloop van één jaar na het einde van de Overeenkomst tussen partijen.

Artikel 20 – Overmacht

1. Voets is niet aansprakelijk indien zij door overmacht niet aan haar verplichtingen uit de Overeenkomst kan voldoen, noch tot enige verplichting kan worden verplicht indien zij daartoe verhinderd is door een omstandigheid die niet aan haar is toe te rekenen. zijn schuld of waarvoor hij aansprakelijk is op grond van de wet, gerechtelijke stappen of algemeen aanvaarde opvattingen.

2. Onder overmacht wordt in ieder geval verstaan, maar is niet beperkt tot, hetgeen in een dergelijk verband in de wet en jurisprudentie wordt verstaan, (i) overmacht van toeleveranciers van Voets, (ii) tekortkoming van toeleveranciers die zijn voorgeschreven of aanbevolen aan Voets door Afnemer naar behoren nakomen, (iii) gebreken aan zaken, apparatuur, software of materialen van derden, (iv) overheidsmaatregelen, (v) stroomuitval, (vi) storing internet, datanetwerk of telecommunicatiefaciliteiten (bijvoorbeeld door: cybercrime en hacking), (vii) natuurrampen, (viii) oorlogs- en terroristische aanslagen, (ix) algemene transportproblemen, (x) werkstakingen binnen het bedrijf van Voets, en (xi) overige situaties die naar het oordeel van Voets buiten haar invloedsfeer vallen en de nakoming van haar verplichtingen tijdelijk of blijvend verhindert.

3. Voets heeft het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert intreedt nadat Voets zijn verbintenis had moeten nakomen.

4. Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.

5. Voor zover Voets op het moment van het intreden van de overmacht de verplichtingen uit de Overeenkomst reeds gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen en voor zover aan het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Voets is gerechtigd een afzonderlijke factuur in te dienen voor het reeds vervulde of nog te vervullen deel, al naargelang het geval. De Koper is verplicht deze factuur te betalen alsof het een afzonderlijke Overeenkomst betreft.

Artikel 21 – Risico-overdracht

1. Het risico van verlies of beschadiging van de Producten die onderwerp zijn van de Overeenkomst gaat over op Koper indien de Producten onder controle van Koper zijn geleverd. Dit geldt als de Producten zijn afgeleverd op het afleveradres van de Koper.

2. Met betrekking tot Werkzaamheden gaat voornoemd risico over op het moment dat het Werk na reparatie of onderhoud door Voets in de macht van Afnemer wordt gebracht.

Artikel 22 – Intellectuele eigendomsrechten

1. Alle intellectuele eigendomsrechten en auteursrechten van Voets berusten uitsluitend bij Voets en gaan niet over op Koper.

2. Het is Koper verboden om zonder uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van Voets alle documenten en Producten waarop de intellectuele eigendomsrechten en auteursrechten van Voets rusten, openbaar te maken en / of te vermenigvuldigen, te wijzigen of aan derden ter beschikking te stellen. Indien Koper wijzigingen wil aanbrengen in door Voets geleverde zaken, dient Voets uitdrukkelijk akkoord te gaan met de beoogde wijzigingen.

3. Het is Afnemer verboden de Producten waarop de intellectuele eigendomsrechten van Voets rusten te gebruiken anders dan overeengekomen in de Overeenkomst.

4. Partijen zullen elkaar informeren en gezamenlijke maatregelen nemen indien inbreuk op IE-rechten plaatsvindt.

5. Elke inbreuk door de Koper op de IE-rechten van Voets wordt gestraft met een eenmalige boete van € 10.000, – en een boete van € 500, – voor elke dag dat de inbreuk voortduurt. Deze boeteclausule laat de mogelijkheid van Voets om schadevergoeding te vorderen onverlet.

Artikel 23 – Privacy, gegevensverwerking en beveiliging

1. Voets gaat zorgvuldig om met de (persoons) gegevens van Koper en bezoekers van de website (s). Voets zal de betrokkene hierover desgevraagd informeren.

2. Indien Voets op grond van de Overeenkomst zorg draagt voor de beveiliging van informatie, zal deze beveiliging voldoen aan de overeengekomen specificaties en een beveiligingsniveau zijn dat gezien de stand van de techniek, de gevoeligheid van de gegevens en de daarbij behorende kosten, is niet onredelijk.

Artikel 24 – Klachten

1. Indien Koper niet tevreden is over de Producten van Voets en / of klachten heeft over de (nakoming van de) Overeenkomst, is Koper verplicht deze klachten zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 kalenderdagen daarna kenbaar te maken aan Voets. de relevante reden voor de klacht. Klachten kunnen gemeld worden via info@voetsbikes.nl met als onderwerp “Klacht”.

2. De klacht dient door de Koper voldoende onderbouwd en / of toegelicht te zijn opdat Voets de klacht kan behandelen.

3. Voets zal zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen 14 kalenderdagen na ontvangst van de klacht, op de klacht reageren.

4. Partijen zullen proberen om gezamenlijk tot een oplossing te komen.

Artikel 25 – Toepasselijk recht

1. Op alle overeenkomsten tussen Voets en de koper is Nederlands recht van toepassing. Toepassing van het Weens Koopverdrag (CISG) is uitgesloten.

2. Ten aanzien van een uitleg van de inhoud en strekking van deze algemene voorwaarden prevaleert steeds de Nederlandse tekst. Voets heeft het recht deze algemene voorwaarden eenzijdig te wijzigen.

3. Alle geschillen voortvloeiende uit of naar aanleiding van de Overeenkomst tussen Voets en Koper zullen worden beslecht door de bevoegde rechtbank Utrecht, locatie Utrecht, tenzij bepalingen van dwingend recht tot de bevoegdheid van een andere rechter leiden.

Scroll to top